Милен Иванов0887 69 56 34

Защо е необходимо да повишавате личната си подготовка?

Екип ви е необходим, за да се решават сложни проблеми и да се постигат и най-високите върхове и цели, да се поддържа чувството на единство и солидарност.
Да се нарече екип група от хора, които работят заедно, не означава да имаме екип. Екип означава сравнително постоянен персонал, ясно разпределение на ролите, висока информационна и професионална надеждност на организацията. Истинският екип споделя обща идея, има обща целенасоченост, той е конкурентен, професионален, има тактическа и стратегическа гъвкавост, и действа бързо и ефективно при неочаквани промени.

Тактическата подготовка е основата на служебната дейност на всяка структура от сектора за сигурност.

Тя в най-висока степен осигурява комплексното обучение на служителите за умели и съгласувани действия в сложни ситуации.

Именно за това, този вид подготовка е и една от основните дисциплини в нашите курсове.

 

Бизнес консултинг

 

22 закона за управление на хора - BC1
Курсът е предназначен за всеки ръководител. В него ще намерите много полезни съвети за това как най-добре да се държите с подчинените си, да установявате приятелски отношения в колектива и да направите своята фирма преуспяваща.
Курсът ще Ви помогне да намерите отговори на много въпроси, свързани с управлението на хората. Във всяка група възникват най-различни проблеми, и ръководителят трябва бързо да ги разреши. Добрият администратор бързо ще се справи с конфликтна ситуация, която възниква в екипа. Но още по-опитният ръководител няма да допусне в своята организация изостряне на противоречия.
В курса са разгледани различни проблемни ситуации, с които се сблъсква всеки ръководител. Компетентното мнение на специалистите ни ще помогне на всеки ръководител да се справи прекрасно с възникналите проблеми, а също така да не позволява тяхното възникване за в бъдеще.
Организация на обучението на персонала в компанията - BC2

В курса за разгледани принципите на изграждането на системите за корпоративно обучение, като голямо внимание се отделя на разбора на методите на обучение. Подробно е разгледан подхода към обучението - персонал-технологии. Особено внимание е отделено на въпросите за подготовка на ръководителите. Включени са въпросници, програми за занятия и други материали, които ще бъдат полезни за преподаватели и специалисти от отделите „Човешки ресурси” при организирането на обученията на персонала. Курсът ще ви даде отговор много въпроси, свързани с развитието на персонала, с по-пълното използване на потенциала на хората работещи в компанията.
Курсът е предназначен за ръководители и служители, отговорни за подбор и обучение на кадри, практически психолози, работещи предприятия, специалисти, занимаващи се с обучение, преподаватели от системите за  бизнес-образование.

Теория на организацията - BC3

В курса се засягат широк кръг от въпроси в съвременната теория на организацията: понятие, предмет, метод, същност и основни категории в теорията на организацията, осигуряващи обективни условия за организираността и управляемостта на системите.
Разгледани са законите и принципите на организацията, характерът на техните проявления в природата и обществото, съдържание на работите по организационното проектиране, а така също и перспективните направления за развитие на организационните системи. Дават се ясни представи за организацията като сложна динамична система, и се анализират общите  системни свойства на организациите, причинните връзки и системното  поведение.
Теоретичните и практическите въпроси за организацията отразяват съвременните подходи към изучаването на теорията на организацията.

Изкуството на войната в бизнеса: Стратегия и тактика - BC4

Умеете ли да постигате това, което желаете и да постигате успех? Често ли във вашето мнение се вслушват останалите? Искате ли наистина да научите тайните на оцеляването не само в бизнеса, и въобще в този свят? Искате ли действително да влияете на хората?
На тези и на много други въпроси ще намерите отговор в този курс.

Как да взимаме решения - BC5

Курсът ще Ви даде информация как да взимате правилно и правилни управленски решения. Ще се запознаете със структурата на процеса за взимане на решения и етапите на планирането. Ще се научите как да използване методите за формирането на идеите и с какви инструменти разполагате за да вършите това, и как да извършвате на базата на тези познания ефективни маркетингови изследвания.

Организация и психология на управлението на персонал - BC5

В курса са разгледани основните цели, задачи, форми и методи на кадровия мениджмънт като система за управление на човешките ресурси в условията на съвременната производствена практика. Широко е застъпен и чуждестранният опит и практика.  Описани са около 70 самостоятелни методики и тестове, които се използват за самооценка, подбор, разпределение и рационално използване на служителите.
Курсът е предназначен за мениджъри, бизнесмени и специалисти в областта на управлението на човешките ресурси.

Документооборот, анализ и информационни процеси във фирмата - BC6

Курсът ще Ви запознае с основата на управленската дейност, а именно управление на фирмата чрез издаване на разпоредителни документи – заповеди и разпореждания. Съставянето, оформянето, обработката и съхраняването на заповеди се регламентира с нормативно-правни актове, знанието и изпълнението на които са задължителни за всеки работник, имащ отношение към тях.
Всеки мениджър по време на работата си се сблъсква с проблема как да се състави правомерно заповед. Затова изискванията, които са нужни за съставяне и оформяне на заповеди, трябва да ги знае всеки служител свързан с управлението на фирмата, включително и счетоводителите. От това, доколко юридически правилно ще бъде съставена и оформена заповедта,  и ще бъде организирана работата с нея, зависи своевременността на изпълнението на управленското решение, и преките финансови ползи или загуби от това.