Милен Иванов0887 69 56 34

Защо е необходимо да повишавате личната си подготовка?

Екип ви е необходим, за да се решават сложни проблеми и да се постигат и най-високите върхове и цели, да се поддържа чувството на единство и солидарност.
Да се нарече екип група от хора, които работят заедно, не означава да имаме екип. Екип означава сравнително постоянен персонал, ясно разпределение на ролите, висока информационна и професионална надеждност на организацията. Истинският екип споделя обща идея, има обща целенасоченост, той е конкурентен, професионален, има тактическа и стратегическа гъвкавост, и действа бързо и ефективно при неочаквани промени.

Тактическата подготовка е основата на служебната дейност на всяка структура от сектора за сигурност.

Тя в най-висока степен осигурява комплексното обучение на служителите за умели и съгласувани действия в сложни ситуации.

Именно за това, този вид подготовка е и една от основните дисциплини в нашите курсове.

 

Защита на бизнеса

 

Защита на корпоративни мрежи - BP1
Курсът е посветен на актуалните въпроси за изграждане на защитени корпоративни мрежи. Особено внимание е отделено на моделирането на корпоративните мрежи, въпросите за изграждане на комплексни системи за защита на информацията с гарантиране на сигурността, методите и средствата за защита от вътрешните нарушители в корпоративните мрежи. 
Разглеждат се проблемите за сигурността на корпоративните мрежи в съвременните предприятия, научно-техническите принципи за изграждане на системи за сигурност на информационните ресурси на корпоративните мрежи, като се отчитат съвременните тенденции за развитие на мрежовите информационни технологии, методите и средствата за анализ на защитеността на корпоративните мрежи, технологиите за  мрежово екраниране, системите за откриване на пробиви и средства за изграждане на виртуални частни мрежи. Подробно се описват заплахите произтичащи от вътрешни нарушители на корпоративните мрежи. Чрез моделиране на действията на нарушителите, са предложени методи за защита и препоръки за повишаване на общата защитеност корпоративните мрежи.
Сигурност и персонал - BP2 
В курса са разгледани проблемите свързани с изтичане на информация на всеки стадии от развитието на  организацията което зависи от действията на персонала. Не случайно основните направления на "конкурентното противоборство" се свеждат до откриването на слабите звена във веригата "работник - работодател", цел на което е завладяването на най-ценните кадри на конкурента. Лоялността на служителите е сериозен практически проблем за сигурността на фирмата, а човекът е най-слабото звено в системата за защита на информацията. Разгледани са подробно видовете защитена информация и свързаните с тях законови разпоредби и задължителни действия, които трябва да се предприемат от страна на ръководителите на фирмите, с цел гарантиране на защитата на тайните си. 

Курсът е предназначен за ръководители, служители в звената за сигурност и охрана, специалисти в областта на мениджмънта, човешките ресурси и сигурност на информацията.
Управление на информационните рискове. Икономически оправдана сигурност - BP3
В курса подробно са разгледани възможната организация на задачите по анализа на информационните рискове и тяхното управление при организирането на режима за информационна сигурност в бизнеса. Разгледана е международната концепция за гарантиране на информационната сигурност и различните подходи и препоръки за решаването на задачи свързани с анализа на рисковете и тяхното управление. Ще се запознаете с основните стандарти в областта на защитата на информацията и управлението на рискове: ISO 17799, ISO 15408, BSI, NIST, MITRE.
В курса ще бъдат обсъдени инструменталните средства за анализ на рисковете (COBRA CRAMM, MethodWare, RiskWatch) и препоръките за използването на тези средства на практика за анализ на рисковете за информационните системи. Ще бъде показана взаимовръзката между задачите за анализ на защитеността и откриване на пробиви със задачите по управление на рисковете. Предложени са технологии за оценка на ефективността на информационната сигурност във фирмите. 
Курсът е предназначен за ръководители на службите за автоматизация (CIO) и службите за информационна сигурност (CISO), вътрешни и външни одитори (CISA), мениджъри от висшия ешелон на компаниите, занимаващи се с оценка на информационните рискове на компаниите и тяхното управление.
Защита на търговската тайна - BP4
Практически, всеки човек има информация, разпространението на която е нежелателно за него. Причини могат да бъдат различни но целта е една, колкото е възможно по-дълго да се запази в тайна нещо, което знае само той. Аналогична е и ситуацията в бизнеса. Само че тук нещата, които трябва да се пазят са доста повече, и броя на тези които искат да ги разберат също. Освен това, ако разгласяването на лични тайни води само до морални вреди и емоционални преживявания, то в бизнеса зад тайните стои реален капитал. Икономическата стабилност и съдбата на предприятието пряко зависи от това, колко дълго информацията остава в тайна. Наивно е да се мисли, че фирмата няма тайни.
Длъжностно лице по защита на данните (Data protection officers - DPO) - BP5
GDPR или Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
Защита на класифицираната информация - ВР6
Курсът има за цел да представи основните принципи, правила и процедури, имащи решаващо значение за гарантиране сигурността на класифицираната информация. Те са важно средство за защита на сигурността на Република България. Придобиват се необходимия минимум от знания, умения и опит за работа с класифицирана информация, както и усвояване на специфичните професионални умения, необходими за изпълнение на управленски функции и длъжностни задължения, на всички нива на управленските йерархии в министерства, агенции и всички нестопански, публични организации, изисквани за заемане на съответната длъжност.
Противодействие на тероризма - ВР7
Съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, "длъжностно лице, което не изпълни задължение, възложено му с този закон или с издаден въз основа на него подзаконов нормативен акт, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание." Държавните и местните органи и структури осъществяват противодействието на тероризма чрез изпълнение на възложените им с този закон и с други нормативни актове функции и задачи.
Противодействие на изпирането на пари - ВР8

Мерките по чл. 3, т. 1 - 6 от ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ са задължителни за 39 категории физически, юридически и длъжностни лица.

Certified Protection Officer - ВР9
Курсът е предназначен за служители, в задълженията на които влиза реализирането на сигурността и за студенти, които желаят да научат повече за сигурността/защитата на активите. Той е насочен към кариерно ориентирания индивид. Разликата между пазач и професионален служител по сигурността? Професионалистът по сигурността работи в постоянно променяща се среда и трябва да предоставя широк спектър от потенциални отговори на развиващите се и все по-сложни заплахи. Глобализацията и технологиите увеличават обхвата на тези заплахи и ускоряват скоростта, с която се променят. Следователно осигуряването на сигурност се усложнява и знанията, изисквани от компетентен оперативен орган по сигурността, на всяко ниво, нарастват. Този курс ще подобри уменията, знанията и способностите на всеки служител.
Certified Investigation Officer - ВР10
Курсът за сертифициране на разследващи служители разглежда вътрешни разследващи стратегии, методи, систематични процеси, инструменти, етика и ограничения за прибягване до установяване на факти при провеждане на вътрешни разследвания. Курсистите ще научат процесите на разследване, които често правят разлика между успешни и неуспешни разследвания. В тази изключително интензивна програма, кандидатите ще се научат как да използват разследващи техники за провеждане на подходящи и жизнеспособни разследвания, използвайки сценарии от реалния свят, за да подчертаят етичните и правните аспекти и потенциалните последици, свързани с провеждането на вътрешни разследвания. Сертифицираните служители за вътрешно разследване са висококвалифицирани и готови да проведат възможно най-ефективните разследвания.
Противодействие на корупцията - ВР11

Всяка организация, която се управлява правилно, трябва да има политика съгласно изисквания, които да се поддържат от съответните системи на мениджмънта, за да се гарантира, че те съответстват на юридическите задължения и ангажиментите за честност. Политиката за противодействие на корупцията е елемент от общата политика за съответствие на изискванията. Тази политика и поддържащите я системи на управлението помагат организациите да не допускат или намалява загубите, рисковете и уронването на репутацията от съпричастност към подкупи, повишават доверието в деловите взаимоотношения, подобряват тяхната репутация.
Всяка организация трябва да разработи, документира, внедри и поддържа в работно състояние, постоянно да преглежда, и ако е необходимо, да подобрява управленска система за противодействие на корупцията, включително и необходимите процеси и тяхното взаимодействие. Това трябва да става в съответствие със стандарта ISO 37001:2016 Systèmes de management anti-corruption.